Kasetsart Business Journal

โครงการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ( Kasetsart  Applied Business Journal )

แผนงาน                                   โครงการสนับสนุนด้านการวิจัย

ลักษณะโครงการ                      โครงการจัดตลอดปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ      คณะกรรมการดำเนินการโครงการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ คณะบริหารธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์                   02 942 8777 ต่อ 1135  โทรสาร :  02-942-8778

Website                                   www.journal.bus.ku.ac.th

Email Address                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดหลักเกณฑ์ว่าบัณฑิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  จะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอก มา  ร่วมกลั่นกรอง (Peer  Review) ก่อนการตีพิมพ์ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภาพของผลงานก่อนการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ  ประกอบกับนโยบายดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ มุ่งเน้น  การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพด้านการเผยแพร่ผลงาน วิชาการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ.) โดยที่มีดัชนีชี้วัดที่ระบุถึงจำนวนวิทยานิพนธ์  ผลงาน  งานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งการชี้นำสังคมในแนวทางที่ถูกต้องผ่านการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

         คณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำวารสารของ  คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal: KAB Journal)” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของการ เผยแพร่บทความ  ผลงานวิจัย  และวิทยานิพนธ์  สู่สาธารณชน  เพื่อให้คณาจารย์  บัณฑิตระดับปริญญาโท  ปริญญาเอกและบุคคลที่สนใจในสาขาบริหารธุรกิจทั่วประเทศได้มีแหล่งนำเสนอบทความและผล งานวิชาการ  วิทยานิพนธ์  ให้เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ได้เริ่มเผยแพร่ฉบับพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2550)

         และในปี พ.ศ. 2560 คณะทำงานฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal: KAB Journal) ให้เป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเริ่มในปีที่ 11 ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน 2560  ควบคู่ไปกับวารสารฉบับพิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงบทความในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

      1. เพื่อสนองนโยบายของคณะบริหารธุรกิจ  ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นิสิตปริญญาโท  นิสิตปริญญาเอก  และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงานอันจะนำไปสู่งานบริการทางวิชาการระดับนานา ชาติ

      2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ  ผลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์

      3. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากบทความ ผลงานวิจัย  และบทวิจารณ์หนังสือ

3. ขอบเขตและระยะเวลาการดำเนินการ

        วารสารฉบับนี้ ชื่อว่า “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์” หรือชื่อภาษาอังกฤษ“Kasetsart Applied Business Journal”โดยกำหนดที่จะจัดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ จำนวนหน้าประมาณ ๑๖๐ หน้า กระดาษ ขนาด ๘ หน้ายก (๑๐.๒๕” x ๗.๒๕”) โดยฉบับที่ ๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เนื้อหาในวารสารประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย  ไม่เกิน ๒๐ หน้า Book Review ไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์  นิสิต  และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์   โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผลงานจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองก่อนจัดตีพิมพ์โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากต่างประเทศและในประเทศ วารสารจะแจกให้กับห้องสมุดระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะจัดจำหน่ายโดยคิดค่าสมาชิกวารสารในอัตราปีละ ๓๐๐ บาท ต่อ ๒ เล่ม

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1. สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจของคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนระดับนานาชาติ

      2. ช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ แก่คณาจารย์ นิสิตและบุคคคลทั่วไป

      3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้สนใจสามารถนำมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่

 
 
bokep porn homemade amateur porn xpornpalace.com Realpornfilms.com indonesian sex
pornmalaysia.com
romanporn.com
sexibliss.com
indian porn