ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

Category: ข้อกำหนดบทความ
Written by thongpan Hits: 49959

 

                    การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง (Reference Guideline)      


                               หลักเกณฑ์การพิมพ์รายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง    (Download)               

1. การย่อหน้า การเว้นระยะบรรทัด การเว้นระยะพิมพ์
1.1 บรรทัดแรกของเอกสารและสิ่งอ้างอิงแต่ละเรื่อง อักษรตัวแรกห่างจากริมกระดาษด้านซ้าย 1 นิ้วครึ่ง
บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อ ๆ ไป ให้ย่อหน้าโดยเว้นอีก 1 tab (อัตโนมัติ) หรือ 0.5 นิ้ว
1.2 เมื่อหมดเอกสารและสิ่งอ้างอิงแต่ละเรื่องให้เว้น 1 ระยะพิมพ์เดี่ยวและขึ้นเอกสารและสิ่งอ้างอิงเรื่องต่อไป
1.3 การพิมพ์ให้ถือหลักการเว้นระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้
หลังเครื่องหมายทวิภาค (:) เว้นวรรค 1 ระยะพิมพ์
หลังเครื่องหมายอัฒภาค (;) เว้นวรรค 1 ระยะพิมพ์
หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะพิมพ์
หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้นวรรค 2 ระยะพิมพ์ (ยกเว้นหลังอักษรย่อเว้นวรรค 1 ระยะพิมพ์)
หน้าเครื่องหมายไม่ต้องเว้นวรรค ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรหรือสระตัวสุดท้ายของคำ ดังตัวอย่าง


ตัวอย่าง
Henson, \ K. \ T. \\ 2001. \\ Curriculum Planning: Integrating Multiculturalism,
Constructivism, and Education Reform. \\ New York: \ McGraw-Hill.
หมายเหตุ: \ หมายถึง การเว้นวรรค 1 ระยะพิมพ์
                \\ หมายถึง การเว้นวรรค 2 ระยะพิมพ์

2. การเรียงลำดับ
2.1 วิธีเรียงลำดับอักษร เรียงลำดับเอกสารและสิ่งอ้างอิงตามอักษรตัวแรกที่ปรากฏไม่ว่ารายการนั้นจะขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อเรื่อง หรือชื่อเอกสารและสิ่งอ้างอิง โดยไม่แยกประเภท และไม่ต้องใส่เลขกำกับ ให้เริ่มด้วยเอกสารและสิ่งอ้างอิงภาษาไทยจนหมดก่อน จึงตามด้วยเอกสารและสิ่งอ้างอิงภาษาต่างประเทศ


ตัวอย่าง
นิศา ชูโต.
มติชน.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
American Psychological Association.
Rogers, E. M.


   กรณีผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน
2.1.1 ให้เรียงรายการที่มีผู้แต่งคนเดียวก่อนรายการที่มีผู้แต่งหลายคน
2.1.2 ให้เรียงลำดับตามอักษรของผู้แต่งคนต่อ ๆ ไป
2.1.3 ให้ระบุชื่อผู้แต่งทุกคน


ตัวอย่าง
โสภิณ ทองปาน, นงนุช โสรัตน์, และ อรชร อติวีระกุล.
_____., สมพร อิศวิลานนท์, และ ธันวา จิตต์สงวน.
Johnson, D. W.
_____. and R. Johnson.
_____., R. Johnson, E. J. Holubec, and P. Roy.


2.2 วิธีเรียงลำดับปี เอกสารและสิ่งอ้างอิงหลายเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียวหรือคณะเดียวกันให้
เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์ของเอกสารนั้น ๆ

ตัวอย่าง
มติชน. 2550.
_____. 2552.
_____. 2553.
วิจารณ์ พานิช. 2549.
_____. 2551.
_____. 2553.
   ในกรณีเอกสารและสิ่งอ้างอิงหลายเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันหรือคณะเดียวกัน ตีพิมพ์ภายใน
ปีเดียวกัน ให้ใส่อักษร ก ข ... ไว้หลังปีที่พิมพ์ของเอกสารและสิ่งอ้างอิงภาษาไทย และ a b ... สำหรับ
ภาษาอังกฤษ


ตัวอย่าง
มติชน. 2552ก.
_____. 2552ข.
Fiske, S. T. and S. E. Taylor. 1984a.
_____. 1984b.
2.3 กรณีเอกสารและสิ่งอ้างอิงหลายเรื่อง ผู้แต่งคนเดียวหรือคณะเดียวกัน เมื่อพิมพ์เรียงลำดับใน
รายการเอกสารและสิ่งอ้างอิงไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้แต่งซ้ำ โดยขีดเส้น 1 เส้น ยาวขนาด 0.5 นิ้ว (10 เคาะ)
แทนการพิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนที่ซ้ำกัน ดังตัวอย่าง


ตัวอย่าง
Johnson, D. W.

______.
Richards, J. C. and T. S. Rogers.
______.


3. การพิมพ์ชื่อผู้แต่ง
3.1 ผู้แต่งที่เป็นบุคคล
3.1.1 ผู้แต่ง 1 คน ภาษาไทยให้ขึ้นต้นด้วยชื่อ ตามด้วยนามสกุล กรณีที่มีฐานันดรศักดิ์ (เช่น ม.จ. ม.ร.ว. และ ม.ล.) บรรดาศักดิ์ (เช่น พระยา) ยศ (เช่น พลเอก) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับ
ให้ใส่ไว้หลังชื่อ ส่วนตำแหน่งทางวิชาการ (เช่น ผศ. รศ.) ชื่อปริญญา (เช่น ปร.ด. ค.ด.) ไม่ต้องระบุส่วนสมณศักดิ์ให้ใช้ตามที่ระบุในเอกสารเอกสารและสิ่งอ้างอิงภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุล คั่นด้วยจุลภาค (,) แล้วตามด้วยอักษรย่อตัวแรกของชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) ดังตัวอย่าง


ตัวอย่าง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
วิสิษฎ์ เดชกุญชร, พล.ต.อ.
อนุมานราชธน, พระยา
Skinner, B. F.
Trump, D. A., Jr.


3.1.2 ผู้แต่ง 2-3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้จุลภาค (,) คั่น และใช้คำว่า และ หรือ and ก่อนผู้แต่งคนสุดท้าย


ตัวอย่าง
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, นิตยา เงินประเสริฐศรี, และ G. Trebuil.
ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง.
Atweh, B., S. Kemmis, and P. Weeks.
Schiffman, L. G. and L. L. Kanuk.

3.1.3 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน อาจเลือกปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
แบบที่ 1 ให้ระบุผู้แต่งทุกคน


ตัวอย่าง
จันทรา แป้นตุ้ม, จุฑาพร ศรีวิพัฒน์, ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬท์, วรวิทย์ แสงสิงแก้ว, และ พึ่งพิศ ดุลยพัชร์
Golledge, R. G., J. W. Pellegrino, N. Gale, and S. Doherty.


แบบที่ 2 ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำ และคณะ ในเอกสารภาษาไทย
หรือ et al. ในเอกสารภาษาอังกฤษ


ตัวอย่าง
ชัชรี นฤทุม และคณะ
Ary, D. et al.


3.2 ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
ให้ลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลำดับหน่วยงานย่อยก่อนหน่วยงานใหญ่ ถ้าสถาบันนั้น
เป็นหน่วยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับกรมเป็นอย่างต่ำ
ตัวอย่าง
กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

3.3 เอกสารหลายเรื่องของผู้แต่งต่างคณะที่มีผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน
แบบที่ 1 ขีดเส้น 1 เส้น (ยาว 0.5 นิ้ว หรือ 10 เคาะ) แทนการพิมพ์ชื่อผู้แต่งคนแรก
Golledge, R. G., J. N. Rayner, and J. J. Parnicky. 1980. The Spatial Competence of Selected
Populations: The Case of Borderline Retarded and Socioeconomically
Disadvantaged Groups. National Science Foundation Final Report. Ohio State
University Research Foundation.
, J. W. Pellegrino, N. Gale, and S. Doherty. 1988. Intergrating Spatial Knowledge.
Paper presented at the International Geographical Union Meeting, Sydney,
Australia.
, T. R. Smith, J. W. Pellegrino, S. Doherty, and S. P. Marshall. 1985. A conceptual
model and empirical analysis of children’s acquisition of spatial knowledge. Journal
of Environmental Psychology 5: 125-52.


แบบที่ 2 พิมพ์ชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยคำ et al. ในกรณีผู้แต่งมากกว่า 3 คน
Enochsson, L. et al. 2004. “Visuospatial skills and computer game experience influence
the performance of virtual endoscopy.” Journal of Gastrointestinal Surgery 8 (7):
847-880.
หมายเหตุ: 1. การพิมพ์รายการเอกสารและสิ่งอ้างอิงนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนเอกสารและสิ่งอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษด้วย
โดยวงเล็บภาษาเดิมของเอกสารและสิ่งอ้างอิงนั้น ๆ ต่อท้ายด้วย เช่น (in Thai) (in Bahasa Indonesia)

3.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง
นิรนาม.
Anonymous.
ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ให้ใส่ชื่อบรรณาธิการ หรือ ผู้รวบรวม
แทนผู้แต่ง คั่นด้วยจุลภาค (,) แล้วตามด้วยคำ “(บรรณาธิการ)” “(ผู้รวบรวม)” “(ed.)” หรือ “(eds.)” หรือ
“(comp.)” หรือ “(comps.)” แล้วแต่กรณี
ตัวอย่าง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิศรี. (บรรณาธิการ).
Chambers, R., R. Pacey, and L. Thrupp. (eds.).


3.5 นามแฝง
เอกสารและสิ่งอ้างอิงที่ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝงนั้นในตำแหน่งผู้แต่ง ตามด้วยคำ
(นามแฝง) หรือ (pseud.) ในเอกสารภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
น.ม.ส. (นามแฝง).
ทมยันตี (นามแฝง).
ว.ณ ประมวลมารค (นามแฝง).
Rose (pseud.).


4. ปีที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์ของหนังสือจะปรากฏบนหน้าปกใน หรือหน้าหลังของปกใน ถ้าไม่มีให้ใช้ปีที่พิมพ์อยู่กับชื่อ
ของโรงพิมพ์ หรือปีที่พิมพ์อยู่ในหน้าคำนำ

4.1 ฮิจเราะห์ศักราช
รูปแบบ
ใช้รูปแบบตามประเภทของเอกสารและสิ่งอ้างอิงนั้น ๆ ส่วนปีที่พิมพ์เป็นฮิจเราะห์ศักราช
ตัวอย่าง
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์. เราะยับ ฮ.ศ. 1389. อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ. กรุงเทพมหานคร:
วุฒิการพิมพ์.
. (อิบรอฮีม กุเรชี). เราะบีอุลเอาวัล ฮ.ศ. 1389. ความหมายของอัล-กุรอานบทที่ 1 จบบทที่ 18.
กรุงเทพมหานคร: วุฒิการพิมพ์.


4.2 ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ระบุด้วยอักษรย่อว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. ในเอกสารภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ม.ป.ป.
Burns, R. B. n.d.


5. การพิมพ์ชื่อเอกสารและสิ่งอ้างอิง
1. การพิมพ์ชื่อเอกสารและสิ่งอ้างอิง เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อรายงาน
ชื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ให้พิมพ์ตัวตรงเข้ม ชื่อวิทยาศาสตร์ให้ใช้ตัวเอน
2. การพิมพ์ชื่อเอกสารและสิ่งอ้างอิงภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นตัวอักษรแรกของทุกคำด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่ ยกเว้น คำนำหน้านาม บุพบท สันธาน แต่ถ้าคำนำหน้านาม บุพบท และสันธานนั้นเป็นคำแรกของชื่อก็ให้
ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
3. การพิมพ์ชื่อบทความในวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นตัวอักษรแรกของคำแรกด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่เพียงตัวเดียว คำอื่น ๆ นอกนั้นใช้ตัวเล็กหมด ยกเว้นคำเฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องขึ้นต้นอักษรตัวแรกด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้ว

6. จำนวนเล่ม
หนังสือที่ผู้พิมพ์แยกรูปเล่มออกเป็น 2 เล่มหรือมากกว่านั้น ถ้าใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์หมดทุกเล่ม
ให้ระบุจำนวนเล่มทั้งหมดไว้ด้วย เช่น
4 เล่ม.
3 vols.
แต่ถ้าอ้างถึงเล่มใดเล่มหนึ่งเท่านั้น ให้ระบุเฉพาะเล่มที่อ้างถึง เช่น
เล่ม 3.
vol. 2.


7. ครั้งที่พิมพ์
หนังสือเล่มที่ใช้อ้างอิงหากมีการพิมพ์หลายครั้ง ต้องระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย เช่น
พิมพ์ครั้งที่ 2 2nd ed.
พิมพ์ครั้งที่ 3 3rd ed.
พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 4 4th rev. ed. rev.
สำหรับหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรก ไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์


8. สถานที่พิมพ์
8.1 ให้ระบุสถานที่พิมพ์ ตามที่ปรากฏในเอกสารหรือสิ่งอ้างอิงนั้น ๆ
8.2 ถ้าปรากฏชื่อเมืองหลายเมือง ให้ระบุเมืองแรกชื่อเดียวเท่านั้น หากไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใส่ชื่อ
ประเทศสำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
8.3 กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ระบุด้วยอักษรย่อว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. สำหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ


9. สำนักพิมพ์
9.1 ให้ระบุชื่อสำนักพิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารและสิ่งอ้างอิงนั้น ๆ ถ้าไม่มีจึงใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน
9.2 กรณีไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ ให้ระบุด้วยอักษรย่อว่า ม.ป.ท. หรือ n.p.
หากไม่ปรากฏทั้งเมืองที่พิมพ์และสำนักพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. หรือ n.p. เพียงครั้งเดียว                                  รูปแบบและตัวอย่างการพิมพ์เอกสารและสิ่งอ้างอิง
1. หนังสือ
1.1 หนังสือทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. \\ ปีที่พิมพ์. \\ ชื่อหนังสือ. \\ จำนวนเล่ม (ถ้ามี). \\ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). \\
สถานที่พิมพ์: \ สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
จิรากรณ์ คชเสนี และ นันทนา คชเสนี. 2552. นิเวศวิทยาประยุกต์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
และการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. 2551. องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: รัตนไตร.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต). 2539. พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิพุทธธรรม.
รัตนะ บัวสนธ์. 2551. วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: คำสมัย.
วิจิตรวาทการ, หลวง. 2498-2501. ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลัทธิ และปรัชญาต่างๆทั่วโลก.
5 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนคร: โรงพิมพ์ ส.ธรรมภักดี.
ศูนย์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ. 2545. รอบรู้ไอที เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. 2544. หวงเหอ อู่อารยธรรม. กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.
สมบูรณ์ ไพรินทร์. ม.ป.ป. บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 – 25 ธันวาคม 2515.
2 เล่ม. ม.ป.ท.
สุรินทร์ นิยมางกูร. 2548. สถิติวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Atweh, B., S. Kemmis, and P. Weeks. (eds.). 1998. Action Research in Practice:
Partnerships for Social Justice in Education. New York: Routledge.
FAO. 1991. Improving Training Quality: A Trainer’s Guide to Evaluation. Rome: Food
and Agriculture Organization of the United Nations.
Goodwin, C. J. 1995. Research in Psychology: Methods and Design. New York: John
Wiley & Sons, Inc.
Hopkins, D. 1994. A Teacher’s Guide to Classroom Research. 2nd ed. Philadelphia: Open
University.
Katz, W. A. 1974. Introduction to Reference Work. 2 vols. 2nd ed. New York:
McGraw-Hill.
Lasswell, H. D. and A. Kaplan, (eds.). n.d. A Grammar of Politics. n.p.
Vogt, K. A. et al. 1997. Ecosystems: Balancing with Management. New York:
Springer Verlag.

 

1.2 หนังสือแปล
รูปแบบ
ชื่อผู้แปล. \\ ปีที่พิมพ์. \\ ชื่อหนังสือ. \\ สถานที่พิมพ์: \ สำนักพิมพ์. \\ แปลจาก (translated from)
ผู้แต่ง. \\ ปีที่พิมพ์. \\ ชื่อหนังสือ. \\ สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
นฤจร อิทธิจีระจรัส. 2535. แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาของเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์.
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แปลจาก L. A. Coser. 1971.
Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context. New York:
Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2538. นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ. แปลจาก S. Kemmis and R. McTaggart. (eds.). 1988. The Action
Research Planner. Australia: Deakin University.


1.3 หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ
หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสืองานวันเกิด หนังสืองานศพ เป็นต้น
รูปแบบ
ให้ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือไว้ในวงเล็บท้ายรายการ เมื่อจบ
ข้อความให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง จะใช้คำ นิรนาม หรือใส่ชื่อเอกสารแทนในตำแหน่งของผู้แต่ง ให้เลือกเพียงแบบเดียวเท่านั้น

ตัวอย่าง
ขจร สุขพานิช. 2497. เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย. (มหามกุฏราชวิทยาลัย ถวาย ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันต์ ในมงคลสมัยมีพระชนม์ 5 รอบ
เมื่อ 12 มิถุนายน 2497).
นิรนาม. 2496. ชุมนุมคติธรรม จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม.
พระนคร: โรงพิมพ์ไทยบริการ. (พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายขีต ขีตตะสังคะ และ
นายเจริญ พันธุ์กระวี ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ อ. บางเขน พระนคร 27 เมษายน 2496).
รวมรัฐนิยม. 2484. พระนคร: โรงพิมพ์สมัยนิยม. (พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางล้วน พฤกษุโช
ณ วัดสุนทรธรรมทาน 30 เมษายน 2484).

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

Download Guideline Document

 

 

bokep porn homemade amateur porn xpornpalace.com Realpornfilms.com indonesian sex
pornmalaysia.com
romanporn.com
sexibliss.com
indian porn