หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับ

Category: ข้อกำหนดบทความ
Written by thongpan Hits: 3745

 

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับ (Manuscript Requirements)

1. บทความต้นฉบับต้องระบุชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งทางบริหาร  สถานที่ทำงานหรือสถาบันการศึกษา  ที่อยู่ติดต่อได้และอีเมลล์ของผู้เขียนไว้ในหน้าแรกของบทความ

2. บทความต้นฉบับพิมพ์ลงเอกสารหน้าเดียว  ควรมีความยาวไม่เกิน 20หน้ากระดาษ A4 

ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้  บน (Top) 1 นิ้ว, ล่าง (Bottom) 1.5 นิ้ว, ซ้าย (Left) และขวา (Right) 1 นิ้ว

3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 Point ตัวหนา และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ    ใช้ตัวอักษร  Time New Roman ขนาด 16 Pointตัวหนา

4. หัวเรื่องหลัก เช่น บทนำ  บททบทวนวรรณกรรม  วิธีการวิจัย  ผลการศึกษา  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย เอกสารอ้างอิง  เป็นต้น ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New  ขนาด 16 Pointตัวหนา   และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 14  Pointตัวหนา

5. การพิมพ์เนื้อเรื่อง  ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New  ขนาด 14 Pointภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12  Point

6. แนวทางการเขียนบทความวิจัย  หัวข้อมีดังนี้

-   บทคัดย่อ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-   บทนำ  ครอบคลุมถึงความสำคัญ   ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

-   บททบทวนวรรณกรรม

-   วิธีการวิจัย  อธิบายถึงวิธีการดำเนินการวิจัย  รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่

    ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน

-   ผลการวิจัย

-   การอภิปราย  สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ

-   เอกสารอ้างอิง

7. แนวทางการเขียนบทความวิชาการ  หัวข้อมีดังนี้

-   บทคัดย่อ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-   บทนำ  ครอบคลุมถึงความสำคัญ   ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ

-   เนื้อหาบทความ  ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องการนำเสนอโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-   บทสรุปและข้อเสนอแนะ

-   เอกสารอ้างอิง

8. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA  Style  และต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งบทความต้นฉบับ

 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิงที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เช่น ข้อมูลจาก Website การศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และ วารสารที่ยังไม่ได้เข้าฐานข้อมูล TCI  ให้จำกัดอยู่ที่ 30% ของจำนวนเอกสารอ้างอิงทั้งหมด  และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกับเอกสารอ้างอิงที่มีการแก้ไข และอ้างอิงบทความจากในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ อย่างน้อย 1 งาน

 

 

bokep porn homemade amateur porn xpornpalace.com Realpornfilms.com indonesian sex
pornmalaysia.com
romanporn.com
sexibliss.com
indian porn