ค้นหา :: สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร
เจ้าของบทความ :
ชื่อเรื่อง :

Author (เจ้าของบทความ) Title (ชื่อเรื่อง) Volume Status
 แสงระวี รุ่งวิถี และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม  แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังของร้านขายยา CDE ในจังหวัดขอนแก่น 2560_Vol2 Published
 สวรรค์ อาจผักปัง  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2560_Vol2 Published
 ธนพร พงศ์บุญชู และ ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล  อิทธิพลกำกับของภาวะผู้นำที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน ภาวะหมดไฟในการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่เบี่ยงเบน 2560_Vol2 Published
 ดำรงค์ ถาวร  การบริหารพื้นที่หน้างานตามแนวทางวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น 2560_Vol2 Published
 สาริกา ค้าสุวรรณ  พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากตะวันออกกลาง : มุมมองจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ 2560_Vol1 Published
 ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล  ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม 2560_Vol1 Published
 ดลพร เชื่อมกลาง และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม  แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2560_Vol1 Published
 กาญจน์เกล้า พลเคน และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) 2560_Vol1 Published
 วิไลลักษ์ วงศ์ตระกูลอารี และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล  การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงิน 2559_Vol2 Published
 พิกุล พงษ์กลาง  แนวทางการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าว 2559_Vol2 Published
 วรรณรัตน์ ปณิธานธรรม และ ดลกณิศ เต็งอำนวย  ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559_Vol2 Published
 P. Ngamjan  Financial Literacy and Financial Behaviour in Thailand: A Pilot Test 2559_Vol2 Published
 จักรกฤช ยั่งยืน และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม  การลดความสูญเปล่าในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นด้วยแนวคิดลีนของบริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด จังหวัดระยอง 2559_Vol1 Published
 เชิดวงศ์ แรงฤทธิ์ และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกู  ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสอง 2559_Vol1 Published
 ปิยเนศร์ ศักดิ์เจริญ, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ  การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ iPhone ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2559_Vol1 Published
 รณรงค์ แสงมงคล  ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : เทสโก้ โลตัส ช้อบ ออนไลน์ 2559_Vol1 Published
 ศรัญญา หากันได้ และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล  การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 2558_Vol2 Published
 ธนวิทย์ กมลศิริประเสริฐ และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์  คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 2558_Vol2 Published
 มนัสกร ศิริประพนธ์โรจน์ และ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขายบริษัท SIA จำกัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2558_Vol2 Published
 Meng Meng Li and Karnravee Anuntaakalakul  The Infl uence of Trust and Marketing Mix on Customer Loyalty: A study on Beihai South Pearl Jewelry (Chinese Akoyo Pearl) 2558_Vol1 Published
 สุพัตรา วิสาการ และ อรรถพล สืบพงศกร  การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างแบบจำลอง ARIMA- GARCH และ ARIMA- EGARCH 2558_Vol1 Published
 รติวัลย์ วัฒนสิน และ ภัทรพร ทิมแดง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งจูงใจทางการตลาดกับปัญหาหนี้สิน 2558_Vol1 Published
 ชุติมา ศรีสันติเวศน์ และ ธำรงศักดิ์ เศวตเลข  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2558_Vol1 Published
 สุจิตรา ตั้งสุทธิมงคล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต  มุมมองนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการบริการทางการศึกษาระดับปริญญาโท: การประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน - ความสำคัญ (IPA) 2557_Vol2 Published
 มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง  ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2557_Vol2 Published
 ธนโชค โลเกศกระวี  พัฒนาการของตัวแบบกำหนดราคาหลักทรัพย์ จาก CAPM ถึง BAPM 2557_Vol2 Published
 ณัฐวุฒิ ปลาบู่ทอง และ พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์  อิทธิพลของวันในสัปดาห์ต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2557_Vol2 Published
 สุวารี เลิศลักษณะโสภณ และ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  การตกแต่งกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุนและการรายงานผลการดำเนินงานที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2557_Vol1 Published
 ธีรวุฒิ ปาณปุณณัง และ พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2557_Vol1 Published
 ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ และ สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ  ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับผลตอบแทนกรรมการ และความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนผู้บริหารกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2557_Vol1 Published
 อัศม์เดช วานิชชินชัย  การเพิ่ม Yield บรรจุปลานิลแช่แข็งจากการลดนํ้าหนักบรรจุเกิน 2557_Vol1 Published
 Panit Khemtong, Wasun Thongthai, Suntara Tobua, Suwisa Pattanakiat and Varataya Thammakittipob  Performance Appraisal of the Community Suffi ciency Economy Learning Center Project Fiscal Year 2012 2556_Vol2 Published
 ปาริชาต อมรรัตน์น้ำหนึ่ง, พรรัตน์ แสดงหาญ และ อภิญญา อิงอาจ  การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออก 2556_Vol2 Published
 วรงศ์ บุญเจริญ  ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการเรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2554 2556_Vol2 Published
 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต และ จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต  ระบบบริหารการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวในรูปแบบเว็บแอพลิเคชัน 2556_Vol2 Published
 สุชาดา เจียมสกุล และ พัชรี ส่งเจริญ  การกำกับดูแลกิจการ การจัดการกำไร และ ผลการดำเนินงานของกิจการ 2556_Vol1 Published
 มนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ,พนิดา แช่มช้าง และ กรกมล หัตถพลาเมธ  การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงการมุ่งเน้นความสามารถสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ในธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน 2556_Vol1 Published
 สิทธิ์ ธีรสรณ์  The Athlete Endorser-brand Relatedness and Perception of Source Credibility as in Schema Theory 2556_Vol1 Published
 นีรลดา แก้วงามอรุณ  การศึกษาอัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบผ่านมโนภาพอัตตา 2556_Vol1 Published
 ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ  มุมมองจากหนังสือ Marketing 3.0 : Values-Driven Marketing 2556_Vol1 Published  ขอความช่วยเหลือเรื่องการสืบค้นข้อมูลได้ดังนี้ :
งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1
โทร: 1135 หรือ 02 942 8777 ต่อ 1135 (คุณ อรการณ์ วีระชยาภรณ์)
จันทร์ - ศุกร์ 9.00 -16.00